Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar het overzicht

Familierecht

Wij staan u bij met een heel persoonlijke aanpak. De belangen van u, en van uw eventuele kinderen, staan voor ons centraal. Onze advocaten luisteren naar u. De signatuur van ons kantoor is de onvoorwaardelijk betrokkenheid bij onze cliënten.

A

U bent getrouwd en wenst uit de echt te scheiden/u woont samen en wenst de samenwoonst te beëindigen.

U denkt aan scheiden, of aan het beëindigen van de samenwoonst of u hebt reeds definitief beslist om het huwelijk of de samenwoonst te beëindigen. Wij maken u wegwijs in uw rechten en plichten.

A.1

Procedure tot echtscheiding voor de Familierechtbank

De eerste stap is om tot een onderlinge overeenkomst te komen met uw ex-partner.  Indien geen overeenkomst kan worden bereikt met uw ex-partner, of het sluiten van een overeenkomst met uw ex-partner om welke reden dan ook onmogelijk is,  is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

De tijd dat één van de partners de echtscheiding kon rekken en trekken is voorbij.

Wij bekomen voor u de echtscheiding, ofwel op grond van fout, ofwel op grond van feitelijke scheiding.

Indien wij  de fout op de inleidende zitting kunnen bewijzen en de Rechtbank dit bewijs afdoende acht, wordt de echtscheiding met een later vonnis uitgesproken door de rechtbank.

De fout wordt streng beoordeeld en dient te worden bewezen, dit kan aan de hand van alle wettelijke bewijsmiddelen. Dé grond tot echtscheiding is overspel (vast te stellen door een gerechtsdeurwaarder, maar evengoed te bewijzen via facebook-verkeer, whatsapp-berichten, sms-berichten, ...).

De tijd noodzakelijk om de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te bekomen, is afhankelijk van de houding van uw partner.

Indien uw partner voor de rechtbank verklaart niet te willen scheiden, bent u sowieso toch één jaar na de inleidende zitting of na de feitelijke scheiding, gescheiden. Uw partner kan hier niets tegen inbrengen.

Indien uw partner zich op de inleidende zitting akkoord verklaart met de echtscheiding, stelt de rechtbank een nieuwe datum vast. Deze datum vindt plaats ofwel na het verstrijken van een 6 maanden durende feitelijke scheiding, ofwel 3 maanden na de inleidende zitting.  Dan dient uw partner zich op deze zitting opnieuw akkoord te verklaren met de echtscheiding.

U kan ook gezamenlijk de echtscheiding vorderen en verkrijgen indien u 6 maanden feitelijk gescheiden bent.

A.2

Ingeval u wettelijk samenwonend bent en de wettelijke samenwoonst wenst te verbreken, is geen procedure nodig voor de Familierechtbank

De wettelijke samenwoonst kan worden beëindigd door een gezamenlijke verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of via een éénzijdige verklaring.

Wel dienen voorlopige en dringende maatregelen te worden vastgelegd (cf. titel A).

A.3

U bent feitelijk samenwonend en wenst de feitelijke samenwoonst te verbreken

U kan de relatie zondermeer beëindigen.

B

Procedure tot het bekomen van voorlopige en dringende maatregelen voor de Familierechtbank.

In deze procedure kunnen wij voor u volgende maatregelen vragen:

·     Maatregelen voor de gemeenschappelijke kinderen (domicilie, verblijfsregeling, verdeling kosten kinderen).

·     Een persoonlijke onderhoudsbijdrage voor zover u daaraan behoefte hebt en de inkomsten van uw partner dit toelaten (in geval van huwelijk of wettelijke samenwoonst. 

·     Het voorlopig gebruik  van bepaalde roerende goederen (meubelen, auto, ....).

·     Maatregelen voor de gemeenschappelijke handelsza(a)ken of onderneming(en).

·     De machtiging om alleen te verblijven in de gezinswoonst (zijnde de woning waar u net voor de procedure verbleef met uw echtgeno(o)t(e), waarbij uw echtgeno(o)t(e) het verbod krijgt om uw verblijfplaats te betreden.

 

Of u al dan niet recht hebt op een persoonlijke onderhoudsbijdrage hangt af van verschillende parameters.  Of u al dan niet verplicht bent om een persoonlijke onderhoudsbijdrage te voldoen wordt door dezelfde parameters bepaald.

Bij het bepalen van het bedrag van de onderhoudsbijdrage wordt door de rechtbank rekening gehouden met de inkomsten van u en uw echtgeno(o)t(e). Daarnaast wordt tevens rekening gehouden met de levensstandaard van u en uw echtgeno(o)t(e) tijdens het huwelijk.

Bij het bekomen van een persoonlijke onderhoudsuitkering wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden in hoofde van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven.

C

Vereffening en verdeling

Bij gebreke aan overeenkomst hieromtrent, vorderen wij voor u de vereffening en verdeling via dagvaarding voor de Familierechtbank. De Rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen om de verdeling af te handelen.

De rechter zal in het vonnis waarbij zij/hij de echtscheiding uitspreekt ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van uw huwelijksvermogen, dan wel van de onverdeeldheid (in geval u gescheiden bent met scheiding van goederen, of indien u wettelijk of feitelijk samenwonend was).

De procedure van vereffening en verdeling vindt plaats voor een door de Rechtbank aan te stellen notaris.

In deze procedure voor de notaris worden alle gezamenlijke roerende en onroerende goederen, evenals de schulden, verdeeld. Onder deze gezamenlijke roerende goederen en waarden behoren onder meer het meubilair, maar evenzeer de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioensparen, ...  Indien één of beide partners  handelszaak of vennootschap hebben, zal ook deze dienen te worden verdeeldn. 

Eveneens kunnen in deze procedure vorderingen worden ingesteld om een vergoeding te bekomen van de huwgemeenschap, in geval van huwelijk, of van uw ex-partner, in geval van beëindiging samenwoonst indien bijvoorbeeld eigen gelden (verkregen via schenking of erfenis, of gelden die u reeds bezat voor het huwelijk) werden aangewend in het huwelijksvermogen (bijvoorbeeld indien met eigen gelden een deel van de gezinswoonst en/of een andere woonst werd aangekocht, goederen werden aangekocht en zelfs indien met eigen gelden werd voorzien in het onderhoud van het gezin.