Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar het overzicht

Erfrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in alle facetten van het erfrecht. We kunnen u adviseren over de beste aanpak om een vermogensplanning op te stellen voor overlijden. Tevens zijn wij heel onderlegd in de verdeling van nalatenschappen na overlijden.

A

Erfwet

Op 01/09/2018 is het nieuwe erfrecht in werking getreden.

 

Deze hervorming biedt een groter aantal mogelijkheden en een grotere flexibiliteit in het kader van de nalatenschapsverdeling.

 

De belangrijkste krijtlijnen van de hervorming zijn:

-Wijziging van de reserve van de afstammelingen en ascendenten

Bepaalde erfgenamen hebben recht op een minimumdeel van uw nalatenschap, de zogenaamde ‘reserve”. Deze reserve is onaantastbaar. Gevolg: u kunt slechts over een beperkt deel van uw goederen vrij beschikken, het zogenaamde “beschikbaar deel”, aangezien het andere deel verplicht aan uw “reservataire” erfgenamen moet toekomen.

Vóór de inwerkingtreding van de wet bedroeg de reserve van uw kinderen naargelang het aantal kinderen dat u heeft: indien u één kind heeft, bedraagt zijn reserve 1/2 van uw vermogen, indien u twee kinderen heeft, bedraagt hun reserve elk 1/3, indien u drie kinderen heeft, bedraagt hun reserve elk 1/4.

De beschikkingsvrijheid van de erflater werd met de erfwet d.d. 31/07/2017 verruimd, waarbij het beschikbare deel van de nalatenschap vergroot wordt tot 1/2de en de erflater een grotere vrijheid krijgt om zijn vermogen naar eigen goeddunken na te laten aan de door hem aangeduide personen.  
Voor gezinnen met één kind, zal er niets veranderen. Echter, gezinnen met meerdere kinderen zullen in de toekomst over een groter deel van hun vermogen, zijnde de helft, vrij kunnen beslissen om deze helft na te laten aan de door hem/haar aangeduide personen.  

-Meer zekerheid voor de goederen die u tijdens uw leven geschonken heeft of bij testament vermaakt heeft

De erfwet d.d. 30/07/2017 voorziet eveneens dat de burger aan wie een roerend of onroerend goed geschonken of gelegateerd werd, voortaan meer zekerheid zal hebben dat hij het geschonken of gelegateerd goed kan behouden.

-Waardering giften

De inbreng van roerende én onroerende giften gebeurt voortaan in waarde, volgens de waarde op het tijdstip van de schenking, geïndexeerd tot aan het overlijden van de schenker.

 -Erfovereenkomsten Een andere belangrijke nieuwigheid van de hervorming is de mogelijkheid om “erfovereenkomsten” op te maken.  Een ouder kan, samen met al zijn of haar vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn, overeenkomsten n sluiten inzake de toewijzing en verdeling van hun nalatenschap. Dit in tegenstelling tot het klassieke verbod op dergelijke overeenkomsten in de voormalige wetgeving.
 

B

U bent erfgenaam en wenst over te gaan tot de vereffening en verdeling van de nalatenschap, doch er is onenigheid met de andere erfgenamen

We zullen eerst pogen om met de andere erfgenamen een akkoord te bereiken over de verdeling van de goederen.

Indien geen akkoord kan worden bereikt, dient de verdeling te worden gevorderd via de rechtbank. De rechtbank zal een notaris aanstellen. Deze notaris dient de knoop zal doorhakken over de verdeling van de goederen. Indien de nalatenschap bijvoorbeeld 1 of meerdere onroerende goederen bevat, zal de notaris, indien geen van de erfgenamen het onroerend goed wenst over te nemen, overgaan tot de verkoop ervan, onderhands of via openbare verkoop.

Tevens dient voor deze notaris het actief van de nalatenschap te worden samengesteld. Het kan dat één of meerdere erfgenamen schenkingen hebben ontvangen van de overledene, waarmee rekening dient te worden gehouden bij de vereffening en verdeling. Ook is het mogelijk dat 1 of meerdere erfgenamen het beheer van het vermogen hebben waargenomen van de overledene tijdens zijn/haar leven. Deze erfgenamen zullen rekening en verantwoording dienen af te leggen omtrent hun beheer.