Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar het overzicht

Incasso (achterstallige facturen)

Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat kort op de bal wordt gespeeld.  Wij ondersteunen u daarin. Lukt dit niet afdoende, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen. Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt. Zo zetten we uw debiteuren tactvol en daadkrachtig aan tot betalen. We garanderen een nauwgezette opvolging die u heel wat tijd én kosten bespaart.

A

Hoe verloopt de incasso-procedure ?

Na ontvangst van een volledig dossier wordt door ons onmiddellijk actie ondernomen.  Ondermeer volgende documenten en/of gegevens dienen ons (dit mag) ter beschikking te worden gesteld :

·     alle door u gekende identificatiegegevens van de tegenpartij ((bedrijfs)naam, adres, telefoon, ondernemingsnummer, geboortedatum, rijksregisternummer in geval van een particulier…) ;

·     de overeenkomst (m.i.v. de eventuele offertes en/of bestelbonnen) ;

·     de leveringsbon(nen) ;

·     de werkorder(s) ;

·     de factu(u)r(en) (voor- en achterzijde) ;

·     de algemene en/of bijzondere verkoopsvoorwaarden ;

·     alle uitgewisselde correspondentie (m.i.v. de reeds verzonden aanmaning(en) en de eventuele aangetekende verzending) ;

·     enz.

 

Is de wanbetaler niet failliet en verkreeg deze ook geen bescherming tegen diens/haar schuldeisers, dan wordt hij/zij door ons eerst in gebreke gesteld met een aangetekend en gewoon schrijven (voor zij die hun aangetekende zending niet zouden afhalen) ten einde alsnog ‘vrijwillige’ betaling te bekomen van de gehele schuld, meer intresten, schadevergoeding, kosten, enz.

Naar gelang van de reactie van de schuldenaar (of het uitblijven ervan) wordt, zo dit nuttig blijkt, een afbetalingsplan bewerkstelligd en opgevolgd.  In ieder geval wordt de kredietwaardigheid van de wanbetaler door ons onderzocht, teneinde onnuttige kosten te vermijden.

Na beoordeling van diens/haar kredietwaardigheid wordt desgevallend een dagvaarding opgesteld en betekend om de schuldenaar voor de bevoegde rechtbank te doen verschijnen ten einde een uitvoerbaar vonnis te bekomen.  

Sinds 02/07/2016 is het ook mogelijk om veel sneller en tegen lagere kosten dan de kosten van een dagvaarding, een PV (Proces-Verbaal) op te stellen t.a.v. de binnenlandse wanbetaler-onderneming (B2B) dat uitvoerbaar is zoals een vonnis, voor zover er geen tijdige betwisting vanwege uw tegenpartij werd genoteerd.  T.a.v. Europese B2B-wanbetalers is er een gelijkaardige regeling middels het 'Europees betalingsbevel'. 

We staan ook in voor een kordate opvolging van de uitvoering van het PV (Proces-Verbaal) of het vonnis door de gerechtsdeurwaarder die wij hebben aangesteld.

Beschikbare bedragen worden op regelmatige basis doorgestort.  

B

Wat kost een incasso-procedure ?

Onze tarieven voor het invorderen van onbetwiste facturen zijn afgestemd op de omvang van de in te vorderen sommen, de hoedanigheid van de schuldenaars (particulieren/bedrijven), en het aantal in te vorderen dossiers.

Vraag ons prijs (of bel 051/79.11.49) en geef daarbij op of u schuldvorderingen hebt t.a.v. particulieren en/of bedrijven, welk aantal vorderingen per maand/jaar kunnen verwacht worden, en om welke in te vorderen bedragen het ongeveer gaat.